Verksamhetspolicy

MaserFrakt skall vid varje tillfälle, med utgångspunkten utifrån kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar, erbjuda våra kunder maskintjänster, transporter, terminalhantering samt täktverksamhet som tillfredsställer deras och myndigheternas krav och förväntningar ur kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Detta skall MaserFrakt uppnå genom att:

 • Ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt, och att förebygga föroreningar.
 • Följa aktuell miljö-, trafik- och arbetsmiljölagstiftning samt andra samhällskrav – detta ska vara ett lägsta krav.
 • Uppnå ställda kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetsmål samt låta omvärlden ta del av dessa.
 • Genomföra kontinuerliga mätbara förbättringar av tjänster, processer och rutiner.
 • Fortlöpande informera och utbilda personal samt delägare och deras anställda.
 • Se till att erforderliga resurser för kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetsarbete finns.
 • Motarbeta utslagningen från arbetslivet och ta sin del av ansvaret att skapa ett samhälle utan missbruk.
 • Arbetet planeras så att en god arbetsmiljö skapas.
 • Förhindra att arbetstagare råkar ut för ohälsa eller skada.
 • Välja leverantörer efter deras förmåga att leverera varor och tjänster som motsvarar våra krav och förväntningar.
 • Verka för en ökad förståelse för kvalitet, miljö och trafiksäkerhet.

De fyra nyckelbegreppen är närhet, förtroende, ansvar samt framtid och dessa skall vara vägledande för hela vår verksamhet.

Antagen av styrelsen
Januari 2014