Verksamhetspolicy

MaserFrakt AB skall vid varje tillfälle, och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar, erbjuda våra kunder maskintjänster, transporter, terminalhantering samt täktverksamhet som tillfredställer deras och myndigheternas krav och förväntningar ur kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, drog och trafiksäkerhetssynpunkt.

 Detta skall MaserFrakt uppnå genom att:

 •  ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt och genom att förebygga föroreningar.
 • följa aktuell miljö-, trafik- och arbetsmiljölagstiftning samt andra samhällskrav, vilket skall vara en miniminivå.
 • uppnå ställda kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetsmål samt låta omvärlden ta del av dessa.
 • genomföra kontinuerliga mätbara förbättringar av tjänster, processer och rutiner.
 • fortlöpande informera och utbilda personalen, delägarna och deras anställda.
 • se till att erforderliga resurser för kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetsarbete finns.
 • motarbeta utslagningen från arbetslivet och ta vår del av ansvaret för att skapa ett samhälle utan missbruk.
 • arbetet planeras så att en god arbetsmiljö skapas.
 • förhindra att arbetstagare råkar ut för ohälsa eller skada.
 • välja leverantörer efter deras förmåga att leverera varor och tjänster som motsvarar våra krav och förväntningar.
 • verka för en ökad förståelse för kvalitet, miljö och trafiksäkerhet.

 De fyra nyckelbegreppen närhet, förtroende, ansvar samt framtid, skall vara vägledande för hela vår verksamhet.

 Antagen av styrelsen 2015