Riskanalyser

Riskbedömning

Riskbedömning för det arbete du utför skall finnas. Du ska kunna lämna över en risk-bedömning på det arbete du skall utföra när du kommer till en arbetsplats. Vi på KM Affärsstöd hjälper dig gärna att dokumentera detta. Vi har även generella mallar för vissa typer av arbeten du kan använda se under fliken riksbedömningar i din förarpärm.

 

Typ av arbete:

Asfaltkörning

 

Lastning vid asfaltverk

Anmärkning

Risk för att falla då många asfaltverk saknar trapp och räcken.

Risk för brännskador vid kontakt med het asfalt.

Halkrisk då asfalten är hal 

Ev Åtgärd

Installera trapp och räcken

Använd handskar som tål värme

Använd lämpliga skor

 

Rengöring av flak och stängning av lucka vid lossning

Anmärkning

Annan trafik medför risk för påkörning

Klämrisk vid stängning av lucka 

Ev Åtgärd

Använd varselkläder och ha uppsikt

Iakttag försiktighet

 

Backning till läggare

Anmärkning

Risk för att backa på övrig personal

Ev Åtgärd

Backkamera och blixtljus ska användas

 

Typ av arbete:

Ballasttransporter

 

Lastning

Anmärkning

Sten/grus på lämmar, stängda luckor, täckning, överlast

Ev Åtgärd

Tillse att lasten är säkrad och alla luckor stängda. Täck lasten vid behov. Se till att flaket är märkt med maxlast. Lasta inte högre än 15 cm under kanten på lämmarna.

 

Körning

Anmärkning

Annan trafik.

Ev Åtgärd

Använd bilbälte. Håll hastigheten. Se till att bilens alla system fungerar.

 

Backning

Anmärkning

Annan trafik. Personal på arbetsplatsen

Ev Åtgärd

Använd backkamera om sådan finns, annars backningsvakt om det behövs.

Tillse att inga människor finns bakom bilen.

Folk som finns i närheten.

Risk för att bilen skall tippa vid sidotipp. Klämrisk vid hantering av spridarlucka 

 

Tippning

Anmärkning

Folk som finns i närheten.

Risk för att bilen skall tippa vid sidotipp. Klämrisk vid hantering av spridarlucka

Ev Åtgärd

Tillse att inga människor finns bakom bilen. Se till att bilen står så uppställd att det inte finns risk för att den skall tippa när flaket höjs i sidled. Hantera spridarluckans manöversystem enligt anvisningar från leverantör.

 

Typ av arbete:

Betongtransporter

 

Lastning

Anmärkning

Backa över någon/något

Ev Åtgärd

Backningskamera

 

Transport

Anmärkning

Annan trafik.

Ev Åtgärd

Använd bilbälte. Håll hastigheten. Se till att bilens alla system fungerar.

 

Lossning

Anmärkning

Betongstänk vid lossning

Ev Åtgärd

Hjälm med visir och ev. skyddsglasögon skall användas. Ögonskölj ska finnas i alla lastbilar. Tvätta händerna/kroppen om man fått betongstänk på sig.

 

Lossning

Anmärkning

Luftexplosioner om det kommer luft i röret eller om man tömmer behållaren helt

Ev Åtgärd

Ha uppsikt över betongflödet så att inga luftfickor uppstår.

 

Lossning

Anmärkning

När man tömmer med ränna går man på armeringen och det finns risk för att snubbla

Ev Åtgärd

Skor med spiktramp ska användas. Vara uppmärksam på var man sätter fötterna

 

Lossning

Anmärkning

Buller när man vibrerar ner betongen

Ev Åtgärd

Hörselskydd ska användas

 

Typ av arbete:

Hyvling

 

Körning

Anmärkning

Annan trafik.

Ev Åtgärd

Ha uppsikt på övriga trafikanter. Se till att maskinen är rätt utrustad när det gäller trafikmärken.

 

Backning

Anmärkning

Annan trafik. Personal på arbetsplatsen

Ev Åtgärd

Använd backkamera om sådan finns. Tillse att inga människor finns bakom maskin.

 

Byte av stål

Anmärkning

Klämrisk

Trafik

Halkrisk 

Ev Åtgärd

Välj en uppställningsplats som är skild från övrig trafik. Använd varselkläder. Se till att maskinen inte kan börja rulla. Se till att det inte är halt på fotsteg och dylikt.

 

Typ av arbete:

Höglyft

 

Koppling av last

Anmärkning

Risk för klämskador

Arbete på maskin

Risk för halkolyckor

Sopa av snön från maskinen innan man klättrar

 

Slangbrott

Anmärkning

Risk för stänk av oljeprodukter

Passerande fordonstrafik

Risk för kollision

Åtgärd

Maskinen skall vara utrustad enligt gällande föreskrifter.

 

Oskyddade trafikanter

Anmärkning

Risk för påkörning

Hängande last

Långt utdrag

Backning

Åtgärd

Maskinen skall vara utrustad enligt gällande föreskrifter. Backningskamera och särskild försiktighet vid arbete i närheten av oskyddade trafikanter.

Blixtljus, Kamera

 

Etablering

Anmärkning

Vältningsrisk

Halkrisk på vintern

Åtgärd

Kontrollera marken. Se till att man inte står på ex brunnslock.

Se till att det sandas när det behövs.

 

Typ av arbete:

Kranbilstransporter

Lastning

Anmärkning

Tippningsrisk.

Personal på plats.

Tappa lasten vid pålyft

Klämningsrisk

Ev Åtgärd

Åtgärdas via rutin eller liknande

Se till att marken är hård så att stödbenen ej sjunker i backen. Se till att det inte finns folk i närheten och under kran. Se till att stroppar, kättingar och andra lyftanordningar är godkända för aktuell vikt. Tillse att lyftanordningar är hela. Kontrollera att kranen är besiktad.

 

Körning

Anmärkning

Annan trafik. Tappa lasten

Ev Åtgärd

Använd bilbälte. Håll hastigheten. Se till att bilens alla system fungerar. Se till att lasten är tillförlitligt säkrad. Kontrollera att kranen är nedfälld.

 

Backning

Anmärkning

Annan trafik. Personal på arbetsplatsen

Ev Åtgärd

Använd backkamera om sådan finns, annars backningsvakt om det behövs. Tillse att inga människor finns bakom bilen.

 

Lossning

Anmärkning

Folk som finns i närheten.

Risk för att bilen skall tippa. Klämrisk  

Ev Åtgärd

Tillse att inga människor finns i närheten. Se till att bilen står så uppställd att det inte finns risk för att den skall tippa. Fäll ut stödben.

 

Frånkoppling

Anmärkning

Fallrisker

Klämrisker

Halkrisk

Tappa lasten vid avlyft 

Ev Åtgärd

Ta av gummipluttarna på stegarna vid halka. Stegen skall vara fösedd med tippskydd. På höga höjder används livlina. Se till att stroppar, kättingar och andra lyftanordningar är godkända för aktuell vikt. Tillse att lyftanordningar är hela.

 

Typ av arbete:

Krossning

 

Montering av kross

Anmärkning

Lyft av tunga delar som kan lossna och fall ner

Ev Åtgärd

Se till att alla lyftstroppar är hela och rätt dimensionerade. Ingen personal får vistas under hängande material.

 

Klättra på krossen vid montering och för att kunna

utföra vissa arbeten under pågående krossning

Anmärkning

Halka, Fall

Ev Åtgärd

Se till att det inte finns snö på stegar och trappor

Skyddsräcken skall finnas i tillräcklig omfattning.

 

Allmänt handhavande av krossen

Anmärkning

Klämrisk

Ev Åtgärd

Personal som sköter krossen skall ha rätt kompetens för arbetet. Nödstopp skall finnas på flera ställen på krossen och de skall fungera och vara väl utmärkta.

Var uppmärksam vid allt arbete runt krossen

Kontrollera instruktionsbok för handhavande

 

Krossning

Anmärkning

Sten kan flyga ur krossen

Ev Åtgärd

Hjälm skall bäras vid allt arbete med krossning. Ingen personal runt maskinen vid krossning

 

Lastning med lastmaskin

Anmärkning

Halka, Fall

Ev Åtgärd

Se till att det inte finns snö på trappsteg

 

Typ av arbete:

Sandupptagning

Genomgång av maskin

Anmärkning

Klämrisk, passerande fordonstrafik

Åtgärd

Varselutrustning. Skyltning av maskin

 

Sopar

Anmärkning

Kvartsdamm

Åtgärd

Skyddsinstruktion finns och bevattning sker vid all sopning. Antingen sker bevattningen från maskinen eller så finns separat bevattningsbil. Andningsskydd av klass P3 finns tillgänglig i maskin och används vid behov.

 

Trafik

Anmärkning

Passerande fordonstrafik och oskyddade trafikanter

Åtgärd

Varselutrustning. Skyltning av maskin

 

Uppställning

Anmärkning

Kablar och ledningar

Annan trafik.

Tipprisk

Markförhållanden 

Ev Åtgärd

Ha uppsikt på övrig personal och trafikanter. Se till att maskinen ställs upp så att den får plats när den svänger. Tillse att det inte finns luftledningar som maskinen kommer åt. Se till att det finns en målad kabelanvisning. Se till att maskinen inte kan tippa eller halka på isigt underlag. Sanda vid behov. Lägg ut plåtar eller stockmattor om marken är blöt och det finns risk att maskinen sjunker.

 

Grävning

Anmärkning

Rasrisk

Ev Åtgärd

Se till att maskinen står stabilt och att underlaget inte är halt. Slänta av kanter.

 

Service

Anmärkning

Klämrisk

Trafik

Halkrisk 

Ev Åtgärd

Välj en uppställningsplats som är skild från övrig trafik. Använd varselkläder. Se till att maskinen inte kan börja rulla/glida. Se till att det inte är halt på fotsteg och dylikt. Använd stege där det går. Följ maskinens instruktioner. Kontrollera maskinens funktion (att skopans lås gått i) efter byte av skopa/aggregat

 

Lastning av maskin

Anmärkning

Klämrisk

Ev Åtgärd

Var ej i närheten vid lastning av maskin. Ha god uppsikt. Använd godkända material.

 

Typ av arbete:

Snöplogning med bil

Koppling av plog

Anmärkning

Risk för klämskador

Aktiviteter / Arbetsmoment

Byte av stål

Anmärkning

Behöver det bytas under pågående plogning kan platsen för byte vara en risk

Åtgärd

Se till att byte kan ske med behörigt avstånd till passerande fordonstrafik. Använd föreskriven skyddsutrustning

 

Slangbrott

Anmärkning

Risk för stänk av oljeprodukter

 

Passerande fordonstrafik

Anmärkning

Risk för kollision

Åtgärd

Fordonet skall vara utrustat enligt gällande föreskrifter.

 

Oskyddade trafikanter

Anmärkning

Risk för påkörning

Åtgärd

Fordonet skall vara utrustat enligt gällande föreskrifter. Backningskamera och särskild försiktighet vid arbete i närheten av oskyddade trafikanter.

 

Typ av arbete:

Snöröjning med maskin

Koppling av plog

Anmärkning

Risk för klämskador

 

Arbete på maskin

Anmärkning

Risk för halkolyckor

Åtgärd

Sopa av snön från maskinen innan man klättrar

 

Slangbrott

Anmärkning

Risk för stänk av oljeprodukter

 

Passerande fordonstrafik

Anmärkning

Risk för kollision

Åtgärd

Maskinen skall vara utrustad enligt gällande föreskrifter.

 

Oskyddade trafikanter

Anmärkning

Risk för påkörning

Åtgärd

Maskinen skall vara utrustad enligt gällande föreskrifter. Backningskamera och särskild försiktighet vid arbete i närheten av oskyddade trafikanter.

 

Typ av arbete:

Asfaltkörning

 

Lastning vid asfaltverk

Anmärkning

Risk för att falla då många asfaltverk saknar trapp och räcken.

Risk för brännskador vid kontakt med het asfalt.

Halkrisk då asfalten är hal 

Ev Åtgärd

Installera trapp och räcken

Använd handskar som tål värme

Använd lämpliga skor

 

Rengöring av flak och stängning av lucka vid lossning

Anmärkning

Annan trafik medför risk för påkörning

Klämrisk vid stängning av lucka 

Ev Åtgärd

Använd varselkläder och ha uppsikt

Iakttag försiktighet

 

Backning till läggare

Anmärkning

Risk för att backa på övrig personal

Ev Åtgärd

Backkamera och blixtljus ska användas

 

Typ av arbete:

Ballasttransporter

 

Lastning

Anmärkning

Sten/grus på lämmar, stängda luckor, täckning, överlast

Ev Åtgärd

Tillse att lasten är säkrad och alla luckor stängda. Täck lasten vid behov. Se till att flaket är märkt med maxlast. Lasta inte högre än 15 cm under kanten på lämmarna.

 

Körning

Anmärkning

Annan trafik.

Ev Åtgärd

Använd bilbälte. Håll hastigheten. Se till att bilens alla system fungerar.

 

Backning

Anmärkning

Annan trafik. Personal på arbetsplatsen

Ev Åtgärd

Använd backkamera om sådan finns, annars backningsvakt om det behövs.

Tillse att inga människor finns bakom bilen.

Folk som finns i närheten.

Risk för att bilen skall tippa vid sidotipp. Klämrisk vid hantering av spridarlucka 

 

Tippning

Anmärkning

Folk som finns i närheten.

Risk för att bilen skall tippa vid sidotipp. Klämrisk vid hantering av spridarlucka

Ev Åtgärd

Tillse att inga människor finns bakom bilen. Se till att bilen står så uppställd att det inte finns risk för att den skall tippa när flaket höjs i sidled. Hantera spridarluckans manöversystem enligt anvisningar från leverantör.

 

Typ av arbete:

Betongtransporter

 

Lastning

Anmärkning

Backa över någon/något

Ev Åtgärd

Backningskamera

 

Transport

Anmärkning

Annan trafik.

Ev Åtgärd

Använd bilbälte. Håll hastigheten. Se till att bilens alla system fungerar.

 

Lossning

Anmärkning

Betongstänk vid lossning

Ev Åtgärd

Hjälm med visir och ev. skyddsglasögon skall användas. Ögonskölj ska finnas i alla lastbilar. Tvätta händerna/kroppen om man fått betongstänk på sig.

 

Lossning

Anmärkning

Luftexplosioner om det kommer luft i röret eller om man tömmer behållaren helt

Ev Åtgärd

Ha uppsikt över betongflödet så att inga luftfickor uppstår.

 

Lossning

Anmärkning

När man tömmer med ränna går man på armeringen och det finns risk för att snubbla

Ev Åtgärd

Skor med spiktramp ska användas. Vara uppmärksam på var man sätter fötterna

 

Lossning

Anmärkning

Buller när man vibrerar ner betongen

Ev Åtgärd

Hörselskydd ska användas

 

Typ av arbete:

Hyvling

 

Körning

Anmärkning

Annan trafik.

Ev Åtgärd

Ha uppsikt på övriga trafikanter. Se till att maskinen är rätt utrustad när det gäller trafikmärken.

 

Backning

Anmärkning

Annan trafik. Personal på arbetsplatsen

Ev Åtgärd

Använd backkamera om sådan finns. Tillse att inga människor finns bakom maskin.

 

Byte av stål

Anmärkning

Klämrisk

Trafik

Halkrisk 

Ev Åtgärd

Välj en uppställningsplats som är skild från övrig trafik. Använd varselkläder. Se till att maskinen inte kan börja rulla. Se till att det inte är halt på fotsteg och dylikt.

 

Typ av arbete:

Höglyft

 

Koppling av last

Anmärkning

Risk för klämskador

Aktiviteter / Arbetsmoment

Arbete på maskin

Risk för halkolyckor

Sopa av snön från maskinen innan man klättrar

 

Slangbrott

Anmärkning

Risk för stänk av oljeprodukter

Passerande fordonstrafik

Anmärkning

Risk för kollision

Åtgärd

Maskinen skall vara utrustad enligt gällande föreskrifter.

 

Oskyddade trafikanter

Anmärkning

Risk för påkörning

Hängande last

Långt utdrag

Backning

Åtgärd

Maskinen skall vara utrustad enligt gällande föreskrifter. Backningskamera och särskild försiktighet vid arbete i närheten av oskyddade trafikanter.

Blixtljus, Kamera

 

Etablering

Anmärkning

Vältningsrisk

Halkrisk på vintern

Åtgärd

Kontrollera marken. Se till att man inte står på ex brunnslock.

Se till att det sandas när det behövs.

 

Typ av arbete:

Kranbilstransporter

 

Lastning

Anmärkning

Tippningsrisk.

Personal på plats.

Tappa lasten vid pålyft

Klämningsrisk

Ev Åtgärd

Åtgärdas via rutin eller liknande

Se till att marken är hård så att stödbenen ej sjunker i backen. Se till att det inte finns folk i närheten och under kran. Se till att stroppar, kättingar och andra lyftanordningar är godkända för aktuell vikt. Tillse att lyftanordningar är hela. Kontrollera att kranen är besiktad.

 

Körning

Anmärkning

Annan trafik. Tappa lasten

Ev Åtgärd

Använd bilbälte. Håll hastigheten. Se till att bilens alla system fungerar. Se till att lasten är tillförlitligt säkrad. Kontrollera att kranen är nedfälld.

 

Backning

Anmärkning

Annan trafik. Personal på arbetsplatsen

Ev Åtgärd

Använd backkamera om sådan finns, annars backningsvakt om det behövs. Tillse att inga människor finns bakom bilen.

 

Lossning

Anmärkning

Folk som finns i närheten.

Risk för att bilen skall tippa. Klämrisk  

Ev Åtgärd

Tillse att inga människor finns i närheten. Se till att bilen står så uppställd att det inte finns risk för att den skall tippa. Fäll ut stödben.

 

Frånkoppling

Anmärkning

Fallrisker

Klämrisker

Halkrisk

Tappa lasten vid avlyft 

Ev Åtgärd

Ta av gummipluttarna på stegarna vid halka. Stegen skall vara fösedd med tippskydd. På höga höjder används livlina. Se till att stroppar, kättingar och andra lyftanordningar är godkända för aktuell vikt. Tillse att lyftanordningar är hela.

 

Typ av arbete:

Krossning

 

Montering av kross

Anmärkning

Lyft av tunga delar som kan lossna och fall ner

Ev Åtgärd

Se till att alla lyftstroppar är hela och rätt dimensionerade. Ingen personal får vistas under hängande material.

 

Klättra på krossen vid montering och för att kunna

utföra vissa arbeten under pågående krossning

Anmärkning

Halka, Fall

Ev Åtgärd

Se till att det inte finns snö på stegar och trappor

Skyddsräcken skall finnas i tillräcklig omfattning.

 

Allmänt handhavande av krossen

Anmärkning

Klämrisk

Ev Åtgärd

Personal som sköter krossen skall ha rätt kompetens för arbetet. Nödstopp skall finnas på flera ställen på krossen och de skall fungera och vara väl utmärkta.

Var uppmärksam vid allt arbete runt krossen

Kontrollera instruktionsbok för handhavande

 

Krossning

Anmärkning

Sten kan flyga ur krossen

Ev Åtgärd

Hjälm skall bäras vid allt arbete med krossning. Ingen personal runt maskinen vid krossning

 

Lastning med lastmaskin

Anmärkning

Halka, Fall

Ev Åtgärd

Se till att det inte finns snö på trappsteg

 

Typ av arbete:

Sandupptagning

 

Genomgång av maskin

Anmärkning

Klämrisk, passerande fordonstrafik

Åtgärd

Varselutrustning. Skyltning av maskin

 

Sopar

Anmärkning

Kvartsdamm

Åtgärd

Skyddsinstruktion finns och bevattning sker vid all sopning. Antingen sker bevattningen från maskinen eller så finns separat bevattningsbil. Andningsskydd av klass P3 finns tillgänglig i maskin och används vid behov.

 

Trafik

Anmärkning

Passerande fordonstrafik och oskyddade trafikanter

Åtgärd

Varselutrustning. Skyltning av maskin

 

Uppställning

Anmärkning

Kablar och ledningar

Annan trafik.

Tipprisk

Markförhållanden 

Ev Åtgärd

Ha uppsikt på övrig personal och trafikanter. Se till att maskinen ställs upp så att den får plats när den svänger. Tillse att det inte finns luftledningar som maskinen kommer åt. Se till att det finns en målad kabelanvisning. Se till att maskinen inte kan tippa eller halka på isigt underlag. Sanda vid behov. Lägg ut plåtar eller stockmattor om marken är blöt och det finns risk att maskinen sjunker.

 

Grävning

Anmärkning

Rasrisk

Ev Åtgärd

Se till att maskinen står stabilt och att underlaget inte är halt. Slänta av kanter.

 

Service

Anmärkning

Klämrisk

Trafik

Halkrisk 

Ev Åtgärd

Välj en uppställningsplats som är skild från övrig trafik. Använd varselkläder. Se till att maskinen inte kan börja rulla/glida. Se till att det inte är halt på fotsteg och dylikt. Använd stege där det går. Följ maskinens instruktioner. Kontrollera maskinens funktion (att skopans lås gått i) efter byte av skopa/aggregat

 

Lastning av maskin

Anmärkning

Klämrisk

Ev Åtgärd

Var ej i närheten vid lastning av maskin. Ha god uppsikt. Använd godkända material.

 

Typ av arbete:

Snöplogning med bil

 

Koppling av plog

Anmärkning

Risk för klämskador

 

Byte av stål

Anmärkning

Behöver det bytas under pågående plogning kan platsen för byte vara en risk

Åtgärd

Se till att byte kan ske med behörigt avstånd till passerande fordonstrafik. Använd föreskriven skyddsutrustning

 

Slangbrott

Anmärkning

Risk för stänk av oljeprodukter

 

Passerande fordonstrafik

Anmärkning

Risk för kollision

Åtgärd

Fordonet skall vara utrustat enligt gällande föreskrifter.

 

Oskyddade trafikanter

Anmärkning

Risk för påkörning

Åtgärd

Fordonet skall vara utrustat enligt gällande föreskrifter. Backningskamera och särskild försiktighet vid arbete i närheten av oskyddade trafikanter.

 

Typ av arbete: Snöröjning med maskin

 

Koppling av plog

Anmärkning

Risk för klämskador

 

Arbete på maskin

Anmärkning

Risk för halkolyckor

Åtgärd

Sopa av snön från maskinen innan man klättrar

 

Slangbrott

Anmärkning

Risk för stänk av oljeprodukter

 

Passerande fordonstrafik

Anmärkning

Risk för kollision

Åtgärd

Maskinen skall vara utrustad enligt gällande föreskrifter.

 

Oskyddade trafikanter

Anmärkning

Risk för påkörning

Åtgärd

Maskinen skall vara utrustad enligt gällande föreskrifter. Backningskamera och särskild försiktighet vid arbete i närheten av oskyddade trafikanter.