Farligt gods

 Inledning

Observera att när kemikalieprodukter går sönder ska man se till att dessa skyddas när det transporteras bort från platsen. Detta för att säkerställa att kemikalier inte sprids till andra varor. Kemikalieprodukter klassas ofta som farligt avfall och ska hanteras separat. Kontrollera information på produktens säkerhetsdatablad.

 Trasiga kemikalieprodukter på lastbilar

Vid kross och läckage av kemikalieprodukter ska följande åtgärder vidtas:

1. Utläckta kemikalieprodukter ska med stor försiktighet omgående avlägsnas från lastutrymmet.

2. Bilens lastutrymme ska tömmas innan rengöring utförs för att inte riskera att kemikalierna sprids i onödan till andra varor. Torra kemikalier sopas upp med städutrustning som är särskilt avsedd för detta ändamål och läggs i kärl för farligt avfall.

För uppsamling av flytande kemikalier används absorptionsmedel varefter dessa kan sopas upp med städutrustning som är särskilt avsedd för detta ändamål och läggas i kärl för farligt avfall eller i en plastsäck.

3. Förpackade varor ska undersökas för att fastställa så att dessa är fria från kemikaliespill och att inga kemikalier kan ha trängt in i varorna.

4. Öppna varor, t.ex. tomatlådor, salladslådor och liknande, ska plockas bort och får ej levereras till kund. Dessa varor ska kasseras och får absolut inte blandas med övriga returvaror på lagret. Kontakta närmaste chef före lossning.

5. En avvikelse ska registreras i avvikelsefilen om kemikaliekrosset skett i anslutning till öppna varor.