Mål

Företagsledningen vid MaserFrakt har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet, miljö och trafiksäkerhet.

Övergripande mål och strategi är kundtillfredsställelse, både när det gäller externa som interna kunder genom att bland annat minska antalet reklamationer och krediteringar.

Övergripande mål och strategi är att minska och förebygga utsläpp av skadliga ämnen till mark, vatten och luft.

MaserFrakt arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och har därmed ett extra stort ansvar för trafiksäkerheten. Alla transportörer som är anslutna till MaserFrakt skall genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar.

Vi skall verka för att: