DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

TRB Sverige lanserar verktyg för klimat-/emissionsberäkningar

TRB Sverige har tillsammans med våra delägarföretag, enats om och utvecklat ett verktyg för beräkning och redovisning av klimatpåverkande gaser för transportuppdrag.


Bakgrunden är att TRB Sverige och våra delägarföretag under många år har arbetat aktivt med emissionsberäkningar och miljöredovisning. Emissionsberäkningar är allt mer en naturlig del för transportföretag att förhålla sig till och arbeta med. Vi konstaterar att det finns en stor variation av metoder och sätt för att beräkna och redovisa emissioner för utförda transportuppdrag.

TRB:s grundfilosofi är att vi vill verka för standardisering genom tillämpning av gemensamma metoder för emissionsberäkningar. Detta i syfte att öka trovärdigheten och möjligheter till jämförande mellan olika transportuppdrag. En del i detta är att vi på TRB för en löpande dialog med andra aktörer i branschen där ibland NTM (Network for Transport Measures). Standardisering av beräkningsmetoder inkl. hur källdata tas fram är kärnfrågan, men vi tror att systemstöd och verktyg för att tillämpa detta kan komma att vara flera.
De senaste åren har det skett en klar fokusering hos de som begär emissionsrapporter mot redovisning av klimatpåverkande gaser. Val av drivmedelskvalitet likväl som förbrukat mängd drivmedel, tillsammans med ett bra logistiskt upplägg, är de väsentliga delarna som påverkar uppdragets klimatpåverkan - inte vilken euroklass aktuellt fordon har. En hög prestanda avseende euroklass är mycket viktig för att minimera de andra s.k. reglerade emissionerna såsom kväveoxider, partiklar, kolväten och kolmonoxid. Dessa får inte helt tappas bort.

trb2

För att kunna tillgodose behovet av emissionsberäkning har vi TRB Sverige tillsammans med våra delägarföretag, enats om och utvecklat ett verktyg för beräkning och redovisning av klimatpåverkande gaser för transportuppdrag.
Via TRB:s verktyg beräknas och redovisas:
• Använda transportresurser och förbrukningar
• Klimatpåverkande gaser
• Uppdragets fossilfria andel

Verktyget ger stora möjligheter och kan, i samma rapport, tillämpas för:
• Fordon, maskiner m.m.
• Olika drivmedelsformer (flytande, gasform)
• Olika typer av “körmängd” (km, timmar)
• Redovisning av emissionsnyckeltal
(CO2ekv per lass/tonkm/sändning m.m.)
• Redovisning av genomförda förbättringar genom byte av drivmedel och/eller förändrad snittförbrukning.


Vi tillämpar principen bästa tillgängliga data där f.n. ett antal källor är drivmedelsleverantörer, men även andra källor förekommer. Givetvis presenterar vi tydliga källreferenser för varje rapport och dess ingående delar.
Parallellt har TRB Sverige tagit fram ”TRB-rekommendation för val och jämförelse av drivmedel” med tips inom området drivmedel och dess klimatprestanda i samband med transportinköp/-upphandling.
Välkommen att kontakta oss på TRB Sverige om du vill veta mer!
TRB Sverige AB
Tel: 033 – 10 24 20
Epost: info@trb.se
Webb: www.trb.se

trb3

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle