DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Kvalitet- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy


Genom att ta ansvar för vår framtid och ett hållbart arbete skapar vi förtroende hos marknaden i vår närhet. Att hålla hög kvalitet på de tjänster MaserFrakt erbjuder, d.v.s. leverera rätt tjänst, på rätt tid och på rätt plats säkerställer vi en långsiktig överlevande i en bransch med små marginaler.

MaserFrakt AB ska vid varje tillfälle, och med utgångspunkt från våra intressenters krav och företagets egna resurser och förutsättningar, erbjuda våra kunder maskintjänster, transporter, terminalhantering samt täktverksamhet som tillfredsställer dessa krav och förväntningar.

Nöjda kunder

– Vi är dedikerade att hålla hög kvalitet på de tjänster vi erbjuder, d.v.s. leverera rätt tjänst, på rätt tid och på rätt plats.

– För att vara framgångsrika lyssnar vi på våra kunder och förstår deras behov, samt arbetar och genomför kontinuerliga mätbara förbättringar i våra processer och tjänster.

– Leva upp till avtalade överenskommelser.

Ledningens engagemang

– Engagera, leda och stödja personer i organisationen så att de bidrar till ett väl fungerande kvalitetsarbete.

– Kommunicera och låta medarbetare vara delaktiga i företagets status, utveckling och lönsamhet.

– Arbeta med och ta till vara medarbetares synpunkter på avvikelser och förbättringar.

Medarbetarnas/delägarnas engagemang

– Varje medarbetares aktiva deltagande och engagemang i förbättringsarbetet av våra arbetssätt och hur vi lever upp till kundernas krav.

– Löpande kompetensutveckling.

Dessa principer ansluter till MaserFrakts övriga policyer och värderingar som Code of Conduct, Miljöpolicy och Arbetsmiljöpolicy. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem. Vårt sätt att arbeta.

Antagen av koncernledningen 2017-10-11 samt av styrelsen 2017-10-20.

Miljöpolicy


Genom att ta ansvar för vår framtid och ett hållbart arbete skapar vi förtroende hos marknaden i vår närhet.

MaserFrakt AB ska vid varje tillfälle, och med utgångspunkt från kunders och myndigheters krav och företagets egna resurser och förutsättningar, erbjuda våra kunder maskintjänster, transporter, terminalhantering samt täktverksamhet som tillfredsställer dessa krav och förväntningar.

Transport- och entreprenadnäringen påverkar miljön på många olika sätt.

MaserFrakt skall verka för att reducera miljöeffekterna genom att:

– Kontinuerligt sträva mot alltmer miljöanpassade och rationella transportlösningar samt mer miljöanpassade produkter för våra enheter.

– Sträva mot att i varje tid kunna erbjuda fordon och maskiner med bästa miljöprestanda.

– Genom sitt delägarskap i TRB Sverige AB deltaga i projekt för att förbättra transportverksamhetens miljöpåverkan.

– Följa och tillämpa rådande miljölagstiftning, riktlinjer, rekommendationer, och övriga bindande krav.

– Fastställa och följa upp specifika mål och handlingsprogram samt låta omvärlden ta del av dessa.

– Fortlöpande informera och utbilda personal och entreprenörer.

Dessa principer ansluter till MaserFrakts övriga policyer och värderingar som Code of Conduct, Kvalitetspolicy och Arbetsmiljöpolicy. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem. Vårt sätt att arbeta.

Antagen av koncernledningen 2017-10-11 samt av styrelsen den 2017-10-20.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle