DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Kvalitet- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy


Genom att ta ansvar för vår framtid och ett hållbart arbete skapar vi förtroende hos marknaden i vår närhet.   

MaserFrakt verkar för ett hållbart samhälle. Vi tar stort ansvar och vår ambition är att ligga i framkant av utvecklingen för de produkter och tjänster vi levererar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar som del i den dagliga verksamheten, uppföljning av våra avvikelser skapar en förebyggande och långsiktig kvalitet.

Genom vår ISO certifiering 9001 följer vi upp att vi tillämpar rådande lagstiftning, riktlinjer, rekommendationer, och övriga bindande krav. Vi fastställer och följer upp specifika mål, strategiska initiativ, färdplan och handlingsprogram samt låter omvärlden ta del av dessa. https://www.maserfrakt.se/hallbarhet/fardplan-2030/

Kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur ska vi vid varje tillfälle med utgångspunkt från våra intressenters krav och företagets egna resurser och förutsättningar, erbjuda våra kunder tjänster som tillfredsställer dessa krav och förväntningar.

Ledningens engagemang leder organisationen så att de bidrar till ett väl fungerande kvalitetsarbete. Systematiken av LEAN-arbetet går ut på att skapa en miljö av ständiga förbättringar som driver ut slöserier ur värdekedjan. LEAN-arbetet drivs i två huvudspår, där det ena går ut på att skapa ett självförbättrande system genom att fånga avvikelser och åtgärda dem. Det andra spåret går ut på att skapa bättre flöden i våra olika processer så att de löper friktionsfritt och utvecklas över tid. LEAN-arbetet är en infrastruktur i form av pulstavlor och pulsmöten.

Denna policy är antagen av styrelsen den 6 februari 2024

Miljöpolicy


Genom att ta ansvar för vår framtid och ett hållbart arbete skapar vi förtroende hos marknaden i vår närhet.  Genom att beakta FN:s globala mål jobbar vi aktivt med våra betydande miljöaspekter.

Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör från hur vi bemöter våra kunder, delägare och varandra för att minimera belastningen på miljön

Vi har tagit strategiska initiativ genom åtaganden i olika projekt som aktivt strävar mot en hållbar framtid. En del av det är vårt gemensamma nätverk TRB Sverige AB och vårt Klimatprotokoll, där vi arbetar mot gemensamma mål inom främst tre fokusområdena –”Bilen, Bränslet och Beteendet”. Vi når framgång genom att tillsammans driva framdrift i alternativa drivmedel och nya tekniker. https://trbklimatprotokoll.se/

Genom vår ISO certifiering 14001 följer vi upp att vi tillämpar rådande miljölagstiftning, riktlinjer, rekommendationer, och övriga bindande krav. Vi fastställer och följer upp specifika mål, strategiska initiativ, färdplan och handlingsprogram samt låter omvärlden ta del av dessa. https://www.maserfrakt.se/hallbarhet/fardplan-2030/

Vi jobbar aktivt med att påverka våra kunder och leverantörer att välja våra tjänster med bästa möjliga miljöprestanda.

Genom utbildning och information om vårt pågående miljöarbete ökar vi alla medarbetares och delägares kunskap och medvetenhet. Vi jobbar för att gemensamt se framtidens omställning till en möjlighet.

Denna policy är antagen av styrelsen den 6 februari 2024

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle