DelägareLeverantörsportalKund

Uppförandekod

MaserFrakt skall skapa mervärden för sina kunder, delägare, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en sund och god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande samt ett socialt engagemang. MaserFrakt arbetar för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. MaserFrakt skall vid varje tillfälle utgå från våra fyra nyckelbegrepp som också skall vara vägledande för hela vår verksamhet: 

NÄRHET – ANSVAR – FÖRTROENDE - FRAMTID

Närhet

Det skall vara enkelt att göra affärer, utföra uppdrag och arbetsuppgifter. Vi skall kunna marknaden, förstå kunders behov och skapa gemenskap. Vi skall finnas tillgängliga, vara lätta att nå, vara synliga och lätt att kontakta samt ge snabba besked. Vi skall finnas representerade lokalt med både delägare och medarbetare med geografisk anknytning. Vi skall vara personliga och arbeta nära våra kunder och delägare samt vara lyhörda för deras intressen.

Ansvar

MaserFrakt följer de lagar, regler och förordningar som gäller där vi är verksamma. Vi tar alltid ansvar för våra medarbetare och vår arbetsmiljö och jobbar med säkerhet i fokus. Vi har en jämställd arbetsplats fri från diskrimineringar och tar ett samhällsansvar för en hållbar framtid. Vi skall vara rädd om våra egna och kundens pengar och vi tar ansvar för kommunikation såväl internt som externt.

Förtroende 

Vi lägger stort fokus på att göra rätt från början, eliminera risker samt hålla utlovade tider. Vi skall med vår höga kompetens och yrkesskicklighet överträffa våra kunders förväntningar. Lojalitet skall genomsyra vår verksamhet båda bland delägare och medarbetare. Vi skall med respekt bemöta vår omgivning och genom ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder, leverantörer och delägare skapa, och bibehålla, goda och långvariga relationer. 

Framtid

Vi skall genom att vara nyskapande, engagerade och flexibla skapa goda möjligheter till att välja bästa möjliga teknik och bra lösningar, för att öka lönsamheten för både kunder och delägare.  Genom ständig förbättring skapar vi en hållbar arbetsplats som ger våra medarbetare möjlighet till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi arbetar för ekonomisk hållbarhet, miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

MaserFrakt arbetar för jämställdhet och alla människors lika värde. MaserFrakt tar avstånd ifrån alla former av tvångs-, barn- eller ofrivilligt arbete på våra arbetsplatser eller i vår leverantörskedja.  Produkter eller tjänster som MaserFrakt köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt valt att arbeta.

Vår grundprincip är att alla ska ha lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att behandla någon annorlunda på grund av något ovidkommande skäl är inte i enlighet med vår värdegrund och vi ser därför väldigt allvarligt på sådana händelser. Vår målsättning är att skapa en arbetsplats som är helt fri från diskriminering och repressalier.

HÄLSA & SÄKERHET

För att uppnå säkra arbetsplatser är det av stor vikt att alla på arbetsplatsen bidrar genom att inte ta riskfyllda genvägar på grund av tidsbrist, ekonomi eller bekvämlighet. Föreskriven skyddsutrustning ska användas samt att man ska ingripa vid riskfyllda beteenden, påpeka säkerhetsbrister samt vid behov underrätta arbetsledning samt skyddsombud. Samtliga som vistas på våra arbetsplatser ska erhålla nödvändig information samt innehar rätt kompetens för att arbeta och vistas säkert.

Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel för medarbetarna. Detta för att förhindra arbetsskador och minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Arbetsmiljöarbetet på MaserFrakt bedrivs som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Alla anställda har ett ansvar att verka för en god och säker arbetsmiljö där alkohol och andra droger inte får användas.

ETIK & MORAL

MaserFrakt värderar begreppen etik och moral mycket högt. På alla nivåer i MaserFrakt behandlar medarbetarna varandra med största respekt. 

MaserFrakt följer de lagar, regler och förordningar som gäller där vi är verksamma.

Vi agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer och tolererar ingen form av korruption, mutor, bestickning, utpressning, mygel eller förskingring. Vi undviker situationer som kan skapa eller ge intryck av att skapa intressekonflikt. MaserFrakts anställda förbinder sig att följa den Näringslivskod som Institutet mot mutor (IMM) anger i en särskild vägledning. 

SOCIALA MEDIER

All användning av sociala medier sker med respekt för medarbetare, delägare, samarbetspartners och kunder.

MILJÖ

Inom MaserFrakt skall ALLA intressenter ta sitt ansvar och förväntas verka i linje med MaserFrakts miljöpolicy. MaserFrakt jobbar kontinuerligt med att förebygga miljörisker och minimera vår påverka på miljö och klimat och är certifierat enligt ISO 14001. 

Alla ska känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Det innefattar att ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan samt fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet. 

MaserFrakt skall ha en säker hantering av farliga substanser och avfall i sin verksamhet. Försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker skall stödjas.

MaserFrakt skall främja till ett större miljömässigt ansvarstagande samt uppmuntra och bidra till utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

TRAFIKSÄKERHET

MaserFrakt arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och har därmed ett extra stort ansvar för trafiksäkerheten. Vår trafikplanering skall alltid ge föraren utrymme att anpassa körningen till rådande förhållande och gällande lagstiftning

Våra förare och medarbetare skall genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar. De skall visa hänsyn till övriga medtrafikanter samt visa särskild hänsyn till barn i trafiken då vi skall verka som ett föredöme. Våra förare är utbildade och har rätt kompetens.

EFTERLEVNAD

Vi kräver att uppförandekodens principer efterlevs och följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har alla ledare och chefer ett stort ansvar att föregå med gott exempel. MaserFrakt ger flera möjligheter att rapportera misstankar om överträdelse och i första hand rapporteras till närmaste chef och är detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjlighet att rapportera anonymt via MaserFrakts Visselblåsarrutin. Om en medarbetare i MaserFrakt inte följer vår uppförandekod leder det till korrigerande åtgärder. Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer affärssamarbetet att avslutas.

FASTSTÄLLANDE 

Denna kod fastställs av styrelsen och uppdateras årligen i samband med ledningens genomgång.

Antagen av styrelsen 6 oktober 2020

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle