DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetspolicy


MaserFrakt arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och har därmed ett extra stort ansvar för trafiksäkerheten. Alla transportörer som är anslutna till MaserFrakt skall genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar.

Lagkrav som skall följas:

 • Våra delägares förare ansvarar för att gods hanteras säkert och utan åtkomst från obehöriga under transport.  Trafikförordningen säger ”När ett fordon stannats eller parkerats, skall föraren vidta åtgärder för att hindra att fordonet kommer i rörelse av sig självt. Föraren av ett motordrivet fordon skall även vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att fordonet obehörigen brukas av någon annan”. Fordonet får inte lämnas på tomgång, nycklarna får inte lämnas kvar om fordonet inte är låst mm.
 • Kör- & Vilotidslagstiftningen
 • Våra förare och medarbetare i tjänst skall efterleva gällande trafikförordning.
 • Våra förare och medarbetare skall under körning vara opåverkade av alkohol och andra otillåtna preparat. Företaget har rätt att genomföra drogtester slumpmässigt och vid ev. misstanke om drogmissbruk.

Vi skall verka för att:

 • Trafikplaneringen alltid ger föraren utrymme att anpassa körningen till rådande förhållande och gällande lagstiftning
 • Våra förare och medarbetare visar hänsyn till övriga medtrafikanter samt visa särskild hänsyn till barn i trafiken då vi skall verka som ett föredöme i trafiken.
 • Våra fordon framförs på ett föredömligt körsätt där hastiga inbromsningar, häftiga accelerationer samt hastighetsöverträdelser undviks.
 • Våra förare har rätt kompetens och är utbildade i trafiksäkerhetsfrågor samt D-HLR.
 • Våra förare regelbundet genomgår hälso- och synundersökning
 • Fordonen skall hålla hög standar genom regelbunden service och besiktning. Daglig kontroll skall utföras av föraren
 • Fordon utrustas med säkerhetsutrustning såsom alkolås, handsfree, bältespåminnare, back-kamera/varnare, blixtljus och första hjälpen mm.
 • Våra förare kontrollerar att rätt lastsäkring är gjord, för gods och utrustning, samt att fordonet är i trafiksäkert skick innan avfärd
 • Samtliga lastbilar utför bromskontroll minst inom 6 månaders intervall
 • Underhåll utförs regelbundet och på ett sätt som borgar för att fordonen alltid är i trafiksäkert skick
 • Förebygga risker för stöld av gods från fordon

Denna policy har antagits av styrelsen den 6 februari 2024


BKY

I led med MaserFrakts trafiksäkerhetsarbete så används tjänsten Behörighetskontroll Yrkestrafik - BKY som är ett digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklat av Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen i samarbete med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

Kontroll av förarens och transportföretagets behörighet

Alla arbetsgivare inom yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar för att deras förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik. Även transportköpare har ett straffsanktionerat ansvar att kontrollera att transportören har ett giltigt trafiktillstånd när transportuppdraget ges.

Från den 1 juli 2018 skärptes reglerna om beställaransvar. 

Beställaransvar innebär att den som har beställt en otillåten gods- eller persontransport kan dömas för brott. Reglerna gäller samtliga personer som i något led har avtalat om transporten. Dessutom införs en undersökningsplikt för den som ingått avtal med den som utför transporten. Straffansvaret gäller om beställningen har gjorts yrkesmässigt för egen eller någon annans räkning.

Vi utför behörighetskontroll på både förare och delägarföretagen samt lastbilar och systemet bygger på kontroller av körkortsbehörigheter och trafiktillstånd. 


MaserFrakt har även ett samarbete med NTF som årligen utför hastighetskontroller längs ut med vägarna för att sedan återkoppla statistiken på de fordon som är anslutna till MaserFrakt.

Fair Transport

MaserFrakt är medlem av Fair Transport.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

På fairtransport.se kan du läsa mer om hur vi tillsammans uppnår långsiktigt hållbara transporter.

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle