DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Våra hållbarhetsinitiativ

SBTi


Våra klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative (SBTi) och går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Paris-avtalet.

Vårt validerade klimatmål:

”MaserFrakt AB förbinder sig att minska scope 1 och scope 2 GHG-utsläpp med 42 % till 2030 från ett 2022 basår, samt att mäta och minska sina scope 3-utsläpp.”

Läs mer om våra validerade mål: https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard

Fakta SBTi

SBTi är en global organisation som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI), WWF och We Mean Business Coalition. SBTi definierar och främjar bästa praxis inom vetenskapsbaserad målsättning, erbjuder resurser och vägledning för att minska hindren för införande, och bedömer och godkänner självständigt företagens mål.

Target dashboard - Science Based Targets

Klimatprotokollet - TRB

TRB Sverige AB ägs av ett flertal stora aktörer inom transport och logistikbranschen, där MaserFrakt är en av delägarna. Tillsammans är vi en rad aktörer med cirka 6 500 fordon och maskiner som samarbetar för klimatsmarta transporter och energieffektiva logistiklösningar inom branschen. Avsikten med detta gemensamma klimatprotokoll är att enas kring målbilden att gruppen ska nå de nationella klimatmålen inom transportsektorn flera år innan utsatt tid.

TRB klimatprotokoll innebär att delägarföretagen skriver under på att gruppen har som gemensamt mål att reducera de fossila CO2-utsläppen med 70% till 2026 jämfört med 2010. Det nationella målet för transportsektorn är 2030. Gruppen har som målbild att vara klimatneutral 2035. Det nationella målet här är 2045.

För att nå dessa mål kommer delägarföretagen aktivt att arbeta med gemensamma mål inom främst tre fokusområdena; Bilen, Bränslet och Beteendet. Genom ett aktivt arbete med alternativa drivmedel och nya tekniker i egna och gemensamma satsningar kommer gruppen att nå framgång i dessa frågor. Gruppen kommer att vara transparanta samt utbyta erfarenheter och information i de olika projekten som genomförs.

Ladda ner TRB Klimatprotokoll via denna länk


Fair Transport

Vi är hållbarhetscertifierade enligt Fair Transport där vi åtagit oss att arbeta enligt alla kriterier inom Fair Transport. Vi är därmed en del i åkeriernas arbete för en hållbar transportkedja. Det innebär att vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren, ansvarsfull och därmed hållbar transportnäring.

Vi är delägare i ett gemensamt nätverk, TRB Sverige AB som ägs av 11 företag i vår bransch. Tillsammans har vi signerat ett Klimatprotokoll, där vi arbetar mot gemensamma mål inom främst tre fokusområdena – ”Bilen, Bränslet och Beteendet”. Vi når framgång genom att tillsammans driva framdrift i alternativa drivmedel och nya tekniker. Vårt mål är att 2026 reducera vårt Co2-utsläpp med 70% jämfört med 2010 och 2030 är vår målbild att vara klimatneutrala.

Vi jobbar aktivt med att påverka våra kunder och leverantörer att välja våra tjänster med bästa möjliga miljöprestanda. Vi jobbar för att uppnå så låga Co2-utsläpp som möjligt, för att göra minsta möjliga påverkan på klimatet.


Bio DrivMitt

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle