DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Historia

Under sin 80-åriga (2019) tillvaro har MaserFrakt gått från en ordercentral 1939 till att vara en av Sveriges största maskin- och transportkoncerner. Färgstarka pionjärer, uthålliga visionärer, lyhörda chefer och besjälade medarbetare har satt sina avtryck  i MaserFrakts historia och utveckling.

Tack vare dem har en rad fusioner och förvärv kunnat initieras och genomföras. Exempelvis samgåendena mellan MaserFrakt och RunnFrakt 1989, DSG (Dalarnas schakt- och grävmaskinsförening) 2001–2003, FraktCentralen i Gestrikland 2009–2010 och GMT (Gävleborgs Maskin- och Transportcentral) 2018.

Ännu en röd tråd i vår historia är samverkan mellan delägare, medarbetare, uppdragsgivare, samarbetspartners och omvärld, vilket lett till både nytänkande och innovationer. Då tänker vi på alla de åkare som med stor övertygelse och envishet i slutet av 1930-talet gick samman för att bygga en affärsmässig och etisk plattform för Dalarnas åkerier.

Från mottagare av order…

Från Borlänge Lastbilsstation Förening upa 1939 till Borlängeortens ekonomiska förening upa 1944. Namnändring gjordes 1976 till MaserFrakt ekonomiska förening och 2001 bildades MaserFrakt AB.

Föreningens lyckade start 1939 tillskrivs till stor del en udda personlighet med bergsingenjörsexamen, Filip Hellmont, som var delaktig i föreningens tillkomst och dess första ordförande. Det som idag är MaserFrakt startar med en skakig ekonomi, andra världskriget, och ett myndighetskrav om att införa ordercentraler, varvid länets Trafikbilägarförening uppmanar sina medlemmar att:

… ansluta sig till ordercentraler enär intet annat medel står till buds att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodose allmänheten med bilar och samtidigt kunna driva rörelsen så, att dess utövare kunna få en dräglig utkomst och bli i stånd att betala sin anställda personal, så att även den kan existera. Endast genom absolut enighet och sammanhållning kan detta resultat uppnås.

…till förmedlare av tjänster

I början av 2000-talet ställs MaserFrakt inför ökade krav på struktur, IT, logistiskt nytänkande, kvalitets- och miljöarbete, spetskompetens och samverkan. 2003 bildar MaserFrakt två driftbolag: Anläggningsbolaget AB och Distributionsbolaget AB. 2010 är MaserFrakt – genom förvärvet av FraktCentralen i Gestrikland AB – en av landets största maskin- och transportaktörer och har ett täckande marknadsområde mellan Bottenviken och norska gränsen.

Anläggningsbolaget är idag en av Sveriges största leverantör av anläggningstjänster samt äger ett 25-tal egna grus- och bergtäkter. Bolagets profilområden är maskintjänster och transporter av berg- och grusmaterial.

Distributionsbolaget noterar 2008 rekord i omsättning för andra året i rad, och ingår ett totalavtal för livsmedelsdistribution med Borlänge kommun, en fördubbling av tidigare avtals volymer. För att bättre möta kraven om effektivare logistik och ökat samarbete slutförs samma år utbyggnaden av Borlängeterminalen. Bland bolagets samarbetspartners återfinns Högskolan Dalarna och Borlänge kommuns miljögrupp.

2013 invigs ett nytt platskontor för Anläggning och Distribution med godsterminal på Ersbo industriområde vid Gävles södra utfart; en investering på 41 miljoner kronor.

2014 kunde MaserFrakt med anställda och de omkring 300 aktieägarna med medarbetare, fira MaserFrakts 75-åriga tillvaro som en av landets största maskin- och transportverksamheter och Mellansveriges största.

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle