Trafiksäkerhet

Samtliga entreprenörer och transportörer anslutna till MaserFrakt skall genom sitt uppträdande i trafiken visa gott omdöme samt alltid ta hänsyn till medtrafikanter och därigenom bidra till en säkrare trafikmiljö.

För en säkrare trafikmiljö skall samtliga inom MaserFrakt verka för att:

  • I alla sammanhang följa gällande trafikregler samt anpassa hastighet efter rådande förhållande
  • Kontinuerligt upplysa delägare och personal om vårt trafiksäkerhetsarbete samt utbilda i trafiksäkerhetsfrågor
  • Alltid använda bilbälte under färd
  • MaserFrakts trafikupplägg alltid ger föraren utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden och gällande hastighetsregler
  • Underhåll utförs regelbundet och på ett sätt som borgar för att fordonen alltid är i trafiksäkert skick
  • Samtliga tunga fordon utför bromskontroll minst inom 6 månaders intervall
  • Förare alltid nyttjar handsfree funktion vid användande av mobiltelefon under färd
  • Förare genomgår regelbunden hälso- och synkontroll
  • Tillse så att förare har kompetens för betryggande säkring av last

Trafiksäkerhet är med anledning av företagets verksamhet en central fråga. MaserFrakt tar nu och framöver en aktivare roll i trafiksäkerhetsfrågor som är kopplade till vår verksamhet. Fastställande och implementering av trafiksäkerhetstänkande, genomförande av utbildningar i dessa frågor samt framtagande av arbetsinstruktioner är delar i detta arbete.

Alkolås
Vi har idag ett 400 tal fordon utrustade med Alkolås. Vi genomför kontinuerligt temadagar för att informera våra förare om olika trafiksäkerhetsfrågor, denna temadag kallar vi för Tunga trafikens dag.

Fair Transport

Fair-Transport